Sentralisme som moral og religion. Politikk som vert framstilt som vitskap og gjort til avgud: Kvinneforsking, kjønns-forsking og klimapolitikk.

Viljestyrke, arbeidsmoral og samarbeid. Moral, kva er det for noko? Når vi høyrer ordet moral, tenker vi vel først og fremst på meir eller mindre dogmatiske reglar om korleis vi skal eller bør leve, alt ifrå å vere eit godt råde til å verte spørsmål om å gjere noko straffbart eller ikkje. Vi kan også […]

Read more "Sentralisme som moral og religion. Politikk som vert framstilt som vitskap og gjort til avgud: Kvinneforsking, kjønns-forsking og klimapolitikk."

Livet er naturleg nok ein kamp for tilværet, men Guds auge fer ut over heile jorda, for å hjelpe den som heilhjarta held seg til han.

Innleiing. I det gamle testamentet er det fortalt om at folka kriga mot kvarandre og då søkte dei hjelp hos gudane sine, men det var ikkje hjelp i, for dei var ikkje gudar. Religionen deira var sikket kopla til ei viss moral-lære, men gudane deira var laga av stokk og stein, der var ikkje ånd […]

Read more "Livet er naturleg nok ein kamp for tilværet, men Guds auge fer ut over heile jorda, for å hjelpe den som heilhjarta held seg til han."

Jesus vil leie oss inn til Guds kvile. Då må vi sjå til at ingen vert liggande etter, til dømes med kronisk utmattelses-syndrom.

Jesus er livets brød, vi må ete det, så vi får oppleve at det vert til ånd og liv for oss. I Heb.3-4 er det sagt at det gjenstår ein kviledag for Guds folk, vi er på veg til den kvila til samanlikning med jødane si vandring til det landet Gud hadde lova dei. Når […]

Read more "Jesus vil leie oss inn til Guds kvile. Då må vi sjå til at ingen vert liggande etter, til dømes med kronisk utmattelses-syndrom."

Opposisjonen mot mannens optimistiske tru og hans konstruktive tenking for å få seg eit meiningsfullt liv og motarbeidinga av hans arbeid for å produsere noko verdifullt, viser seg no i ”Drakulas rekrutterings-aksjonar”.

Kampen for tilværet, kva hjelper og kva gir motstand? Motstand frå tradisjonell moralfilosofi fører til degenerering og fornedring av mennesket. I Middelalderen ville keisaren bygge makta si på kyrkja. Det betydde også at han prøvde å få politisk makt gjennom kyrkja og dermed gjennom religionen igjen. Sidan prøvde Hobbes å forklare etablering av den politiske […]

Read more "Opposisjonen mot mannens optimistiske tru og hans konstruktive tenking for å få seg eit meiningsfullt liv og motarbeidinga av hans arbeid for å produsere noko verdifullt, viser seg no i ”Drakulas rekrutterings-aksjonar”."

Det har gått tilbake med dei gamle gudane, men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og hans kyrkje er liv laga.

Jesu kyrkje eller ikkje, det er spørsmålet. Jesu kyrkje voks, til tross for at den vart forfølgd. I den fyrste kristne tida voks kyrkja og kristendomen breidde om seg, sjølv om dei kristne var forfølgde. Folk kom til at den gamle religionen ikkje gav dei noko lenger, kristendomen og kyrkja gav folk noko som den […]

Read more "Det har gått tilbake med dei gamle gudane, men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og hans kyrkje er liv laga."

Utvikling ved tilpassing til naturen og utvikling av intellektet, det er vel viktig, men vi får oppleve det ved at Guds skaper og former oss ved sitt Ord og sin Ande.

Bildet er frå realfagsbiblioteket i Oslo. Innleiing. Nanoteknologien har gjort at forskinga på genane har skote fart dei siste 15 åra, gensekvensar kan erstattast får å lækje kreft og sjukdomar som har si årsak i gen-feil. Der føregår ein diskusjon om kva som skal vere lovleg. (https://morgenbladet.no/samfunn/2015/genetisk_kirurgi). I det siste har det også vort forska […]

Read more "Utvikling ved tilpassing til naturen og utvikling av intellektet, det er vel viktig, men vi får oppleve det ved at Guds skaper og former oss ved sitt Ord og sin Ande."